Context

Context of IBaible eli ingcwele : eli neTestamente elidala, nelitya, ku kitywa kuzo izilimi zokuqala, ku lotywa ngokwesizulu = The Holy Bible containing the Old and New Testaments